کودکی که از تاریکی می‌ترسد را می‌توان بخشید
تراژدی زندگی زمانیست که مردی از روشنایی بترسد . . .