قشنگ ترین دیالوگ سال تعلق میگیرد به فامیل دور 
وقتی اقای مجری ازش پرسید 
چه کمکی به کاهش آلودگی هوا کردی؟ 
جواب داد: 
ما نه کارخونه داریم نه تولیدی نه ماشین 
همین که بدبختیم خودش بیشترین کمکه