مردی به زنی گفت : تو چقدر زیبا هستی .

زن گفت : کاش تو هم زیبا می بودی تا همین حرف را به تو می گفتم

مرد گفت : اشکالی ندارد تو هم مثل من دروغ بگو !!