شیخ ابوالحسن علی خرقانی از چهره های بسیار درخشان عرفان ایرانی است وی در سال ۳۵۲ق در روستای خرقان قومس از توابع کوهستان بسطام به دنیا آمدخواجه عبدالله انصاری "پیر هرات"، عارف بزرگ قرن پنجم هجری از شاگردان و مریدان خاص شیخ ابوالحسن خرقانی بوده است. گفته می شود که سلطان محمود غزنوی به دیدار او رفته و از او پند خواسته‌است خرقانی در سال ۴۲۵ق و در سن ۷۳ سالگی در روستای خرقان از دنیا رفت.

بر سردر سرای ابوالحسن خرقانی چنین نوشته‌اند:

«هرکه در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید،

چرا که آنکه به درگاه ایزد باریتعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نانی بیرزد.»