امروز شنیدن را تمرین کن،

خواهی دید که از سخن ابلهان

نیز سود خواهی برد.

*افلاطون*