عکس جالب - تنها کسی که لذت می برد!!!!!


تنها کسی که لذت میبرد ، قدیمی است. چشم زیبایی هایی را میفهمد که دوربین هرگز نخواهد فهمید.

عکس جالب