کشور جیبوتی کجاست

جیبوتی کشور کوچک با مساحت 23 هزار کیلومتر مربع در شرق آفریقا است و جمعیت آن 818 هزار نفر است زبان رسمی این کشور عربی و فرانسوی است و عمده مردم به زبان محلی

با یکدیگر صحبت می کنند. پایتخت این کشور ، شهر جیبوتی است.

جیبوتی

جیبوتی در حمایت از عربستان ، روابطش با ایران را قطع کرد.