نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ریختن . ادیسون
Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration