انصافا خارجیا چطور میخوان زبون مارو یاد بگیرن 
ها= بله 
ها=چى 
ها=تعجب
ها=چى میگى 
ها=تأیید حرف 
ها=برو خودتى 
ها=خوشمون اومد 
ها ها ها= خوشحالى 
ها= چیه نیگا میکنى ؟؟