دیشب یه قابلمه گرفتم دستم الکی رفتم دم خونه دوستم پشت در وایستادم بعد از ٥ دقیقه دیدم ٢٠٠ نفر با قابلمه پشت سرم وایستادن 

منم بصورت نامحسوس مکانُ ترک کردم )) دکترم رفتم گفته مشکلی نداری