صبح اومدم دو کلمه درس بخونم..
تا الان خواب بودم...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میترسم دو ورق دیگه بخونم برم تو کما