از پسره پرسیدم چرا موهات سیخ سیخیه؟


گفت یکیشون سفید شده بقیه به احترامش وایسادن


به خدا تو زندگیم اینقد قانع نشده بودم