بابام داشت مگس مکشت...ازش پرسیدم چندتا کشتی؟

گفت ۲ تا زن ....... ۳ تا مرد!

گفتم جنسیتشونو از کجا تشخیص دادی؟
گفت دوتاشون به تلفن چسبیده بودن..... سه تاشون به تلویزیون؟!
تا حالا اینقدر قانع نشده بودم