اینایی که شله زرد نذری میارن چرا انقد محکم در میزنن؟؟؟؟


کباب نیست که داداش ٬ آرومتر.