سوار یه تاکسی شدم که رانندش زن بود .به مقصد که رسیدم گفتم: خانم ممنون. من کنار اون وانت پیاده میشم. یهو وانتی حرکت کرد.
.
.
.
.
.
.
.
الان از اتوبان زنجان براتون پست میزارم ...
میریم ب سمت اردبیل..... 
فقط خداکنه وانتیه واسه نماز نگهداره