به دوستم پیام دادم بیا بریم هیئت!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
جواب داده” سیرم نمیام”:?:?:?
اصن اعتقادا از بین رفته والا